Начало БАЗ Продължаващо обучение

Преглеждане на 1 съобщение (от всички 1)
 • Автор
  Публикации
 • #56263
  Георги Дулев
  Модератор

  Всичко свързаноо с продължаващото обучение на зъботехниците.
  ЗСОМСААМСЗПФ:
  Чл. 8. (1) (Изм. – ДВ, бр. 91 от 2018 г., предишен текст на чл. 8 – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите:
  7. организират, координират, провеждат, регистрират и контролират продължаващото обучение на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите при условия и по ред, определени в договори с висшите медицински училища и с базите за следдипломно обучение;
  Чл. 39. (Изм. – ДВ, бр. 91 от 2018 г.) Членовете на съответната съсловна организация са длъжни да:
  5. (нова – ДВ, бр. 103 от 2016 г.) повишават професионалната си квалификация чрез продължаващото медицинско обучение.
  § 1. По смисъла на този закон:
  4. (нова – ДВ, бр. 103 от 2016 г., изм. – ДВ, бр. 91 от 2018 г.) „Квалификационни нива“ са нива на професионално развитие на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите, които отразяват придобитите знания, умения и компетентности, усвоени в рамките на продължаващото медицинско образование и/или специалност в системата на здравеопазването за период от 5 години.

Преглеждане на 1 съобщение (от всички 1)
 • Трябва да влезете в профила си, за да отговорите в темата.