I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията, възникващи между „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪБОТЕХНИЦТЕ“, наричана за краткост „БАЗ“, и лицата, използващи уеб сайта, находящ се на интернет адрес: https://www.baz.bg/, наричани за краткост “Потребители“.

1.2. „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪБОТЕХНИЦТЕ“ е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано по Закона за регистър БУЛСТАТ и действащо според Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите и българското законодателство, БУЛСТАТ 177368553, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, пощенски код 1202, гр. София, р-н Оборище, ул. „Бачо Киро“ №39.

1.3. „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ“ си запазва правото да извършва промени в Общите правила по всяко време, като своевременно публикува съобщение за тези промени на интернет адрес: https://www.baz.bg/

1.4. Всеки потребител следва да прочете внимателно настоящите Общи условия преди да пристъпи към ползване на сайта. Всяко използване на сайта на БАЗ означава, че Потребителят се е запознал внимателно с Общите условия за използването му и се е съгласил да ги спазва безусловно. БАЗ не носи отговорност, в случай че Потребителят не се е запознал с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.

1.5. Когато Потребителят не е съгласен с измененията в общите условия, той може по всяко време да преустанови използването на сайта.

1.6. Потребителите получават правото да използват услугите на сайта, наричан занапред в този документ само „сайта“, единствено за лични/нетърговски цели.

1.7. При добавяне на тема/мнение/коментар във форума, потребителите – членове на БАЗ се съгласяват да спазват Правилата за ползване на форума на БАЗ.

II. ДЕФИНИЦИИ

2.1. При тълкуването и прилагане на Общите условия за ползване на сайта, употребените термини и изрази ще имат следното значение:

2.2. „Сайт“ – домейнът на https://www.baz.bg/

2.3. „Потребител“ – всяко физическо или юридическо лице, което използва услуги на сайта на БАЗ по какъвто и да е начин;

2.4. „Услуга/и“ на сайта включват:

2.5. достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

2.6. създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация;

2.7. получаване на имейл бюлетини от регистриралите се за услугата Потребители на сайта;

2.8. „Злонамерени атаки на трети лица“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

2.9. „Директен маркетинг“ – предлагане на стоки и услуги на Потребители по традиционна или електронна поща, по телефон или по друг директен начин.

III. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

3.1. При използването на сайта Потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на БАЗ, на други потребители или на съответно указаните лица. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Сайта – търговски марки, лога, мултимедийно съдържание на сайта, освен, ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители.

3.2. Независимо от горното Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е БАЗ, свързано с него лице или друг потребител.

3.3. БАЗ притежава и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по какъвто и да е начин със сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

3.4. Всякакво Съдържание до което Потребителят има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

3.5. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Сайта на БАЗ, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на БАЗ или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на БАЗ и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

3.6. Нерегламентираното използване на обекти на интелектуалната собственост представлява закононарушение, от което следват гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

3.7. Потребителят има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писмено съгласие на БАЗ и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването ѝ, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между БАЗ и Потребителя и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на БАЗ.

IV. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

4.1. С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява, че БАЗ и оправомощените лица, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация подадена при използване на някои от услугите на Сайта.

4.2. БАЗ осигурява защитата им съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява, че БАЗ може да обработва предоставените лични данни, за целите, посочени в ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

V. УСЛУГИ, ИЗИСКВАЩИ РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТА ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ, ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – ЧЛЕНОВЕ НА БАЗ

5.1. БАЗ си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация, изискваща се за членовете на БАЗ. Услугите са:

– Пълен достъп до националния електронен професионален регистър на БАЗ
– Използване на форума на БАЗ
– Предложение на тема/кауза/дебат/анкета в форума на БАЗ
– Изпращане на новина/галерия за публикуване относно дейността на регионалните колегии на БАЗ
– Регистрация за получаване на бюлетини на БАЗ

5.2. Потребителите – членове на БАЗ имат възможност да получат пълен достъп до посочените в 5.1 услуги, изискващи регистрация, след като създадат свой индивидуален потребителски профил. При създаване на индивидуален потребителски профил задължително се предоставят личните имена на потребителя по начина им на изписване на членската карта в БАЗ и профилна снимка. Препоръчително е да се използва актуална профилна снимка.

5.3. В настройките на потребителския профил, членовете на БАЗ се задължават да предоставят вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Общи условия и Правилата за ползване на форума на БАЗ.

5.4. БАЗ си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребител – член на БАЗ, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия или на Правилата за ползване на форума на БАЗ.

5.5. Ежегодно от началната дата на регистрацията на потребителя БАЗ ще напомня на потребителя да осъвремени информацията в профила си.

VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

6.1. БАЗ поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

6.2. БАЗ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

6.3. БАЗ не носи отговорност за съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване на приложението на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на БАЗ, то той не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

6.4. БАЗ не носи отговорност за невъзможност или затруднение за ползване на Сайта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън неговия контрола, при проблеми, дължащи се на оборудването на Потребителя, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на Сайта.

6.5. БАЗ не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на Потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством Сайта.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

7.1. В случай на възникнали спорове от или във връзка с Общи условия страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси. В случай че страните не успеят да се постигнат споразумение, спорът следва да бъде отнесен за решаване от компетентния български съд.

7.2. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално право.

Настоящите Общи условия са в сила от 04/09/2020г.

Общите условия са последно актуализирани на 04/09/2020г.