На 12 януари 2021 г. Националният съвет на Българската асоциация на зъботехниците проведе онлайн заседание, на което бе обсъдено предложението на Управителния съвет за еднократно редуциране на членския внос за 2021г., с оглед въведената извънредна епидемична обстановка в страната във връзка със заболяването коронавирусна болест 2019 (COVID-2019).

Членският внос, гласуван на Конгреса на БАЗ, е в размер на 2% месечно от минималната работна заплата за страната и се заплаща до края на месец март на текущата година. За 2021 г. той е 156 лева, изчислен върху 650 лева.

Националният съвет на БАЗ се съгласи с предложението да бъде редуциран еднократно размера на членския внос и гласува с мнозинство за отчетната 2021 г. той да бъде 120 лв.

Протокол от заседание на УС на БАЗ – 12.01.2021 г.

Протокол от заседание на НС на БАЗ – 12.01.2021 г.