На 04.09.2021 г. в Парк хотел „Москва“ се проведе Извънреден конгрес на Българсата асоциация на зъботехниците. Заседанието протече по предварително обявения дневен ред:

1. Откриване.
2. Избор на ръководство на конгреса.
3. Избор на комисии на конгреса.
4. Разглеждане на оставките постъпили от членове на УС на БАЗ.
5. Гласуване на предложенията за изменение и допълнение на Устава на БАЗ
приет на Учредителния конгрес.
6. Гласуване на предложенията за изменение и допълнение на Етичния кодекс
на БАЗ приет на Учредителния конгрес на БАЗ.
7. Приемане на Стратегия за развитие на БАЗ.
8. Приемане на правила за набиране и разходване на средства на БАЗ.
9. Приемане на Правила за издаване на сертификат за професионална
квалификация.
10. Промяна в състава на ръководните органи на БАЗ.
11. Разни

Протокол от заседание на Извънреден конгрес