Уважаеми колеги,
на 10.09.2022 г. в конферентната зала на хотел „Премиер“ Велико Търново се проведе заседание на НС на БАЗ.
Заседанието се проведе при следният предварително обявен дневен ред:
1. Кратък анализ и оценка на текущото положение в Асоциацията през 2022 г.
2. Доклад за дейността на УС на БАЗ за 2022 г. и готовността на регионалните колегии за втория редовен Конгрес на БАЗ.
3. Финансов доклад за преведените отчисления за 2022 г.
4. Обсъждане на дата за провеждане на втория редовен Конгрес на БАЗ.
5. Избиране на Мандатна комисия за провеждане на втория редовен Конгрес на БАЗ .
6. Приемане на Правилник по чл.6 ал. 3 за Правилата и условията за избор на делегати за Конгреса на БАЗ, както и на органите по чл. 6.ал.1, т.3, 4, 5 и 6 от Устава на БАЗ.
7. Обсъждане на документите, които трябва да бъдат представени за обсъждане преди конгреса и сроковете за тяхното представяне.
8. Дискусия на тема „Как си представям БАЗ и какво трябва да залегне в програмата на следващото ръководство“.
9. Разни.

Присъстваха по-голямата част от УС на БАЗ, повечето регионални председатели, както и председателите на КК и КПЕ.
Обсъдени бяха текущото състояние на Асоциацията, както и готовността на колегиите за провеждане на Втория редовен конгрес на БАЗ.
Учасниците в заседанието се обединиха около евентуалното му провеждане през последните две съботи на ноември и първата събота на декамври.

Comments are disabled