Наа 31.03.2023 г. от 10.00 часа в град Пловдив, хотел „Ландмарк Крийк“, ул. „Св. Валентин“ №3, Гребен канал-Запад, се проведе заседание на НС на БАЗ. Беше обявен следния дневен ред:

1. Отчет за работата на УС на БАЗ до 31.03.2023 г.

2. Промени в Правилника за устройството и дейността на НС на БАЗ

3. Промени в Правилника за организация и работа на Националния регистър на БАЗ.

4. Приемане на Правилника за организиране и провеждане продължаващото обучение на БАЗ

5. Избор на комисия „Квалификации“.

6. Приемане на Програма за работата на УС до края на 2023 г.

7. Дискусия относно нуждата от провеждането на Извънреден конгрес.

8. Разни.

Беше гласувано точки 4 и 5 да отпаднат.

Направени бяха промени в правилниците за работата на НС и Регистъра на БАЗ.

Беше приета и програма за работата на ЪС на БАЗ до края на 2023 г.