Уважаеми колеги,

Във връзка с множество запитвания от всички регионални колегии и членове към ръководството на асоциацията относно искане на лекарите по дентална медицина за предоставяне на регистрационния номер от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ на изпълнителя на тоталните зъбни протези, предоставяме на Вашето внимание следната информация и уточнения:

В подписания на 20 февруари 2024 година Анекс към НРД за дентални дейности 23-25 година, обнародван в ДВ брой: 17, от дата 27.2.2024 г. се появяват няколко нови момента.

Гласуваният целеви бюджет в размер на 3 милиона лв. от бюджета НЗОК за дентална помощ като отделен ред т. 1.1.3.3.1., е предназначен за изработване на тотални зъбни протези от зъботехниците в СМТЛ. Същият бюджет е вкаран за изпълнение в НРД като две нови дейности 834 835 за изработка на тоталните зъбни протези. За всяка една дейност е определена сумата от 60.75 лв., която сума представлява частично плащане от касата за СМТЛ и е определена от НЗОК на базата на отчетените от ЛДМ 65000 протези за предходната 2023 година.

Доплащането от страна на пациента за изработването на протезата предстои да бъде договорено до 01.04.2023 г.

В същия този Анекс В приложение № 2 „Първични медицински документи“ са изменени „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ-НЗОК № 2) и указанията за попълването му. Добавена е точка 8а:

„Вписва се ИАМН № на изпълнителя, изработил тоталната зъбна протеза – за дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат.“

Някой от фирмите изработващи софтуер за лекарите по дентална медицина вече са го вградили в системите.

Веднага след подписването на анекса алармирахме институциите в лицето на НЗОК и МЗ, че така представения амбулаторен лист не отразява коректно назначаването и изработването на тоталните протези, тъй като регистъра на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е публичен и всеки може да попълни в амбулаторният лист съществуващ регистрационен номер от него и да отчете за изпълнена недействителна дейност. Некоректно е и самото изписване в амбулаторният лист: ,,ИАМН номер на изпълнител, изработил тоталната зъбна протеза“. ИАМН поддържа само регистъра на лечебните заведения и съответно регистрационния номер е на СМТЛ като такова.

Основното обстоятелство обаче, касаещо зъботехниците в настоящия Анекс е Параграф 22 който гласи:

§ 22. В срок до 1 април 2024 г. НЗОК и БЗС се задължават да приемат по реда на чл. 54 от ЗЗО Договор за изменение и допълнение на НРД за денталните дейности за 2023 – 2025 г., с който да регламентират начина на предписване/назначаване от страна на лекаря по дентална медицина на изработката на медицинско изделие „тотална зъбна протеза“ и цената, заплащана от пациента за тази изработка.

По силата на този параграф трябва да бъдат регулирани отношенията между ЛДМ и СМТЛ относно възлагане, изпълняване и отчитане на тоталните зъбни протези, като процесът трябва да завърши до 01 април 2024 година.

Трябва да се има предвид, че всяка една дейност или медицинско изделие отчетено към НЗОК за заплащане, трябва да бъде записано в пациентското досие в НЗИС. Това е изискване на Закона за здравето, както и на наредба Н-6 на министерство на здравеопазването.

Наличието на тези обстоятелства ни дава основание да Ви информираме, че към този момент изискването за вписване на регистрационния номер в амбулаторния лист издаван от ЛДМ е освен неправилно и без никаква стойност, ако не бъде придружено от направление или назначение за изработване на тотални зъбни протези и осъществено като здравен запис в НЗИС и пациентското досие

Ние ще настояваме пред министерството на здравеопазването, НЗОК и БЗС, всички нормативни и законови уредби да бъдат спазени без да се заобикалят.

Считаме, че това е в интерес на всички участници в този процес

До колегите

Comments are disabled