На 26.09.2020г. в гр. Разград се проведе заседание на Националния съвет на Българската асоциация на зъботехниците. На форума в хотел „Картун“ присъстваха членовете на Управителния съвет, председателите на КК  и НСК, председателите на регионалните колегии, както и  зъботехници от различни области на България. След обръщението на председателя на БАЗ г-н И. Бурджев, главния секретар С.Котев изнесе отчет за дейността на Асоциацията за периода от предишното заседание на Националния съвет от 22.02.2020 г. до 25.09.2020 г,  стратегията и целите на Асоциацията към настоящия момент, както и предстоящи задачи. Бяха приети Професионалните  дейности, произтичащи от чл.7 на съсловния закон. Г-н С. Велев запозна присъстващите с финансовото състояние на Асоциацията. Г-жа М. Адем изнесе доклад за законодателните инициативи и становища, изработени от БАЗ, и произтеклите промени в ЗЛЗ и ЗСОМСААМСЗПФ, както и бъдещи такива. Обсъдено беше и положението с нелегалните и нередовни зъботехници, изнесено в доклада на Д. Делчев и беше гласуван мандат на УС на асоциацията да сезира ИА Медицински надзор. Г. Дулев запозна  участниците в Националния съвет за положението с членските карти и регистъра на членовете.  Беше приет правилник за водене на Националния регистър, представен от В. Цветанов. 
Беше обсъдена предстоящата на 02.10.2020г.  Кръгла маса по проблеми свързани с нерегламентирани практики и дейности в зъбопротезирането, като част от денталната медицина. Избра се и дата за провеждането на следващия Национален съвет в град Пловдив. На форума беше представен и новият сайт на Асоциацията от г-жа Светлана Съботинова, управител на Санома ЕООД, изпълнител на проекта.

Протокол от заседание на НС – 26.10.2020 г.

Доклад на комисията по нормативни документи