Закон за здравето

Раздел VI.
Национална здравноинформационна система (Нов – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)

Чл. 28г. (Нов – ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) (1) Създава се Национална здравноинформационна система, която се администрира и поддържа от Министерството на здравеопазването.

Наредба №Н-6 от 21 декември 2022 г. за функционирането на Националната здравноинформационна система

Писмо до министър Хинков