Уважаеми колеги,

Управителният съвет на РК на БАЗ – Кърджали на свое заседание на 28.06.2021 г. реши:

Свиква събрание на членовете на РК на БАЗ – Кърджали, което ще се проведе на 29.07.2021 г. от 18:30 часа при следния дневен ред:

  1. Отчет на работата на УС.
  2. Разяснения, относно нуждата и провеждането на Конгрес на БАЗ.
  3. Избор на делегати на Общо събрание на РК на БАЗ – Кърджали.
  4. Разни.

Заседанието ще се проведе в залата на HERITAGE /бившето „Лилаво“, срещу банка ОББ/

Покана за събрание