Уважаеми колеги,

Във връзка с изискванията на Наредба № Н-6 от 21 декември 2022 г. за Функционирането на националната здравноинформационна система, Чл. 29. (3) Интеграцията и обменът на информация с регистрите на Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, Българския фармацевтичен съюз, Българската асоциация на специалистите по здравни грижи, Българската асоциация на зъботехниците и Българската асоциация на помощник-фармацевтите се реализират по начин, който позволява автоматизираното извличане на актуална информация за правоспособността на съответните специалисти, имащи право да упражняват професията си на територията на Република България. Интеграцията се осъществява на база предоставена услуга за проверка на УИН. След проведени разговори с Информационно обслужване АД и Министерство на здравеопазването, УС на БАЗ предприе следните действия:

В най-кратък срок след получаването на актуалните списъци от регионалните колегии регистърът на официалния сайт на БАЗ ще бъде обновен;

До 30 април 2023 г. ще бъдат извършени технически действия за връзка на Регистъра на БАЗ със съответните модули за проверка на УИН в НЗИС;

Най-късно до 30 май 2023 г., съгласно изискванията на чл. 185 (3) т.1 от ЗЗ до Министерството на здравеопазването ще бъде изпратена информация за вписаните в регистъра колеги и за промените в него.

Молим всеки който намери грешка в регистъра след 31 април 2023 г. да сигнализира на регионалния си председател.

За НЗИС