Легенда

Според чл. 6 от Устава, органите на БАЗ на национално ниво са:

 • Конгрес
 • Национален съвет (НС)
 • Управителен съвет (УС)
 • Контролна комисия (КК)
 • Комисия по професионална етика (КПЕ)
 • Национален съвет по качество (НСК)

Конгрес

Конгресът е висш орган на съсловната организация и се състои от представители на регионалните колегии избрани от общите събрания на квотен принцип.

Национален съвет

Националният съвет на БАЗ се състои от членовете на УС и председателите на регионалните колегии, на Контролната комисия, на Комисията по професионална етика и Националния съвет по качество.

Националният съвет взема решения по оперативни въпроси, свързани с възложените функции на съсловната организация.

Управителен съвет

Състои се от председател, двама зам.-председатели, главен секретар и членове.

Председател: Стоян Котев

Заместник председатели:
Гергана Цветилова и Стоян Христов.

Главен секретар:Георги Дулев

Членове:
Иванка Георгиева
Игнат Радулов
Илияна Динова
Мария Чотова
Минко Данчев

Представител на БАЗ във Висшият медицински съвет към МЗ:
Георги Дулев

Контролна комисия

Контролира законосъобразността и целесъобразността на приетите от управителния съвет решения и тяхното изпълнение

Състои се от председател, зам.-председател и петима членове:

Председател Илия Донев
Заместник председател Люпчо Колевски
Членове:
Даниел Петров
Димитър Донев
Мартин Георгиев
Росица Петкова
Станимир Генев

Комисия по професионална етика

Комисията се произнася по въпроси, свързани с професионално-медицински, морално-етични и деонтологични норми.

Състои се от председател, зам.-председател и петима членове:

Председател Илиана Йончева
Заместник председател Александър Савов
Членове:
Веселка Димитрова
Георги Георгиев
Петър Янев
Петя Георгиева
Цветелина Иванова

Национален съвет по качество

Състои се от председател, зам.-председател и петима членове:

Минко Милев – Председател
Кремена Савова – зам.-председател
Петър Господинов – член на НСК на БАЗ
Николай Бовянски – член на НСК на БАЗ
Валентин Таков – член на НСК на БАЗ
Йоана Данова – член на НСК на БАЗ

Регионални колегии (РК)

Регионалните колегии на БАЗ (РК) са юридически лица със седалища и териториален обхват на дейността, определени в Закона. Регионалните колегии имат свой устав и банкова сметка. Те се състоят от вписаните в регистъра им зъботехници.
Всяка регионална колегия има следните органи:

 1. Събрание на членовете (СЧ на РК)
 2. Общо събрание (ОС на РК)
 3. Управителен съвет (УС на РК)
 4. Контролна комисия (КК на РК)
 5. Комисия по професионална етика (КПЕ на РК)