Легенда

Според  чл. 6 от Устава, органите на БАЗ на национално ниво са:

 • Конгрес
 • Национален съвет (НС)
 • Управителен съвет (УС)
 • Контролна комисия (КК)
 • Комисия по професионална етика (КПЕ)
 • Национален съвет по качество (НСК)

Конгрес

Конгресът е висш орган на съсловната организация и се състои от представители на регионалните колегии избрани от общите събрания на квотен принцип.

Национален съвет

Националният съвет на БАЗ се състои от членовете на УС и председателите на регионалните колегии, на Контролната комисия, на Комисията по професионална етика и Националния съвет по качество.

Националният съвет взема решения по оперативни въпроси, свързани с възложените функции на съсловната организация.

Управителен съвет

Състои се от председател, зам.-председател, главен секретар и членове.

Контролна комисия

Контролира законосъобразността и целесъобразността на приетите от управителния съвет решения и тяхното изпълнение

Състои се от председател, зам.-председател и петима членове.

Комисия по професионална етика

Комисията се произнася по въпроси, свързани с професионално-медицински, морално-етични и деонтологични норми.

Състои се от председател, зам.-председател и петима членове.

Национален съвет по качество

Състои се от председател, зам.-председател и петима членове.

Регионални колегии (РК)

Това са териториалните органи на БАЗ, които са юридически лица със седалища и териториален обхват на дейността, определени в Закона, като всяка от тях има следните органи:

 1. Общо събрание (ОС)
 2. Управителен съвет (УС)
 3. Контролна комисия (КК)
 4. Комисия по професионална етика (КПЕ)

Управителен съвет

Председател: Иван Бурджев

Главен секретар: Стоян Котев

Заместник председатели: Светлан Велев и Владимир Кехайов

Членове:

 1. Бисер Димитров
 2. Весислав Цветанов
 3. Георги Колев
 4. Георги Радулов
 5. Димитър Шереметски
 6. Иван Димчев
 7. Пламен Атанасов
 8. Светлозар Атанасов
 9. Стоян Христов

Член на Висшия медицински съвет към МЗ: Георги Дулев