Легенда

Според чл. 6 от Устава, органите на БАЗ на национално ниво са:

 • Конгрес
 • Национален съвет (НС)
 • Управителен съвет (УС)
 • Контролна комисия (КК)
 • Комисия по професионална етика (КПЕ)
 • Национален съвет по качество (НСК)

Конгрес

Конгресът е висш орган на съсловната организация и се състои от представители на регионалните колегии избрани от общите събрания на квотен принцип.

Национален съвет

Националният съвет на БАЗ се състои от членовете на УС и председателите на регионалните колегии, на Контролната комисия, на Комисията по професионална етика и Националния съвет по качество.

Националният съвет взема решения по оперативни въпроси, свързани с възложените функции на съсловната организация.

Управителен съвет

Състои се от председател, трима зам.-председатели, главен секретар и членове.

Председател: Иван Бурджев

Главен секретар: Светлан Велев

Заместник председатели:
Весислав Цветанов
Стоян Котев
Стоян Христов

Членове:
Антон Атанасов
Владимир Кехайов
Георги Радулов
Гергана Цветилова
Димитър Шереметски
Иванка Георгиева
Миглена Данова
Мила Москова
Пламен Атанасов
Ралица Георгиева

Член на Висшия медицински съвет към МЗ:
Георги Дулев

Контролна комисия

Контролира законосъобразността и целесъобразността на приетите от управителния съвет решения и тяхното изпълнение

Състои се от председател, зам.-председател и петима членове:

Илия Донев – Председател
Боян Иванов – заместник-председател на КК на БАЗ
Димитър Донев – член на КК на БАЗ
Илияна Динова – член на КК на БАЗ
Люпчо Колевски – член на КК на БАЗ
Минко Данчев – член на КК на БАЗ
Емил Николов – член на КК на БАЗ

Комисия по професионална етика

Комисията се произнася по въпроси, свързани с професионално-медицински, морално-етични и деонтологични норми.

Състои се от председател, зам.-председател и петима членове:

Илиана Йончева – Председател
Таня Димитрова – заместник-председател на КПЕ на БАЗ
Георги Куртев – член на КПЕ на БАЗ
Илина Събчева – член на КПЕ на БАЗ
Веселка Димитрова – член на КПЕ на БАЗ
Симеон Цветанов – член на КПЕ на БАЗ
Александър Савов – член на КПЕ на БАЗ

Национален съвет по качество

Състои се от председател, зам.-председател и петима членове:

Минко Милев – Председател
Кремена Савова – зам.-председател
Петър Янев – член на НСК на БАЗ
Петър Господинов – член на НСК на БАЗ
Николай Бовянски – член на НСК на БАЗ
Валентин Таков – член на НСК на БАЗ
Йоана Данова – член на НСК на БАЗ

Регионални колегии (РК)

Регионалните колегии на БАЗ (РК) са юридически лица със седалища и териториален обхват на дейността, определени в Закона. Регионалните колегии имат свой устав и банкова сметка. Те се състоят от вписаните в регистъра им зъботехници.
Всяка регионална колегия има следните органи:

 1. Събрание на членовете (СЧ на РК)
 2. Общо събрание (ОС на РК)
 3. Управителен съвет (УС на РК)
 4. Контролна комисия (КК на РК)
 5. Комисия по професионална етика (КПЕ на РК)