Членството в БАЗ възниква според на ЗСОМСААМСЛАЗПФ :

Чл.3.
(1) Зъботехниците , които упражняват професията си, членуват в съответната съсловна организация
(2) Членството на зъботехниците, които не упражняват професията си, е доброволно.

Чл.4.
Всеки зъботехник може да практикува професията си, ако е вписан в регистъра на съответната
колегия на територията, на която практикува.

Членска карта

Членската карта съдържа трите имена на редовия член на БАЗ и УИН код

УИН кодът е 10 (десет) цифрен и е както следва:

  • 24 – кодът на региона според административното деление от 01 до 28
  • 18 – кодът на населеното място или на общината, където е СМТЛ-то
  • 19 – годината на подаване на заявлението за вписване
  • 0569 – номер по ред на входиране на заявлението

Освен това, членската карта има и QR – код, който отваря персоналната страница на зъботехника в националния регистър, където освен името и УИН кода може да се види , дали колегата е редовен и може да практикува.

Членски внос

Членският внос съгласно Устава на БАЗ Чл. 49. (1) (изм. с Решение от 04.09.2021г.), е в размер на десет лева на месец като дванадесетте месечни вноски за всяка календарна година се събират еднократно от 01.01. до 31.03. за текущата календарна година по банков път.
(2) Новопостъпващите членове плащат членски внос пропорционално за съответната календарна година, считано от датата на подаване на заявлението за вписване в регистъра на РК.
(3) При регистрация на зъботехническа практика в повече от един регион, съответният член внася 100% от членския си внос в регионалната колегия по първата си регистрация и сума в размер определен в Устава на регионалната колегия, на чиято територия е регистрирана всяка следваща зъботехническа практика, но не по-малка от 50% от размера на членския внос.
(4) Членове с намалена работоспособност, установена с решение на ТЕЛК, заплащат 50% от размера на членския внос по ал.1.
(5) (нова, Решение от 04.09.2021г.) Членове в отпуск за гледане на дете не заплащат членски внос за срока на отпуска.
(6) (нова, Решение от 04.09.2021г.) Обстоятелствата по ал.4 и 5 се удостоверяват със заявление до председателя на РК в 10-дневен срок от настъпването им.

Документи

Попълненото заявление, заедно с копие от дипломата за завършено висше образование по зъботехника, се подава до регионалния председател на съответната колегия, на територията на която ще практикува зъботехника.

Също така при промяна в обстоятелствата – временна или намалена трудоспособност, бременност, преместване в друга регионална колегия, прекратяване на практикуване на професията и др. зъботехникът трябва да уведоми регионалния си председател.