Членството в БАЗ възниква според на ЗСОМСААМСЗПФ :

Чл.3.
(1) Зъботехниците , които упражняват професията си, членуват в съответната съсловна организация
(2) Членството на зъботехниците, които не упражняват професията си, е доброволно.

Чл.4.
Всеки зъботехник може да практикува професията си, ако е вписан в регистъра на съответната
колегия на територията, на която практикува.

Членска карта

Членската карта съдържа трите имена на редовия член на БАЗ и УИН код

УИН кодът е 10 (десет) цифрен и е както следва:

  • 24 – кодът на региона според административното деление от 01 до 28
  • 18 – кодът на населеното място или на общината, където е СМТЛ-то
  • 19 – годината на подаване на заявлението за вписване
  • 0569 – номер по ред на входиране на заявлението

Освен това, членската карта има и QR – код, който отваря персоналната страница на зъботехника в националния регистър, където освен името и УИН кода може да се види , дали колегата е редовен и може да практикува.

Членски внос

Членският внос, гласуван на Конгреса на БАЗ, е в размер на 2% месечно от минималната работна заплата за страната и се заплаща до края на месец март на текущата година. За 2021 г. той е 156 лева, изчислен върху 650 лева.

Поради създалата се обстановка с Ковид-19, Националният съвет взе решение членският внос да бъде намален на 120 лева.

Документи

Попълненото заявление, заедно с копие от дипломата за завършено висше образование по зъботехника, се подава до регионалния председател на съответната колегия, на територията на която ще практикува зъботехника.

Също така при промяна в обстоятелствата – временна или намалена трудоспособност, бременност, преместване в друга регионална колегия, прекратяване на практикуване на професията и др. зъботехникът трябва да уведоми регионалния си председател.

Преференциални условия за членове на БАЗ

  • дентални дилъри
  • банки
  • адвокатска кантора – правни консултации
  • счетоводни консултации
  • мобилни оператори
  • клубна карта за спорт